دختر درونتان را بپذیرید

در این سخنرانی پر احساس، ایو اِنسلِر میگوید که یک سلول دختری درون همگی ما وجود دارد — سلولی که همهی ما یاد گرفتیم تا سرکوبش کنیم. او داستانهای سرشار از احساسی از دختران و زنانی در سراسر جهان که مصیبتها و خشونتهای تکاندهندهای بر

بیشتر بخوانید